Telefononi në
0692079503
E Hene - E Premte
08:00-16:00
E Shtune
08:00-14:00

KIT BOXPDS SMART II

Panel kontrolli për një ventlator

Paneli i kontrollit BOXSMART përfshin:
• Inverter frekuence e programuar në 50 Pa dhe sond e presionit diferencial shumë të saktë.
• Lidhja e jashtme për panelin e kontrollit të përdoret ekskluzivisht nga zjarrfikësit.
• Ndërprerës termik magnetik.
• Llamba treguese e statusit: Gati, Alarmi, Zjarri dhe Vrapi.
• Panele komandimi i integruar me përzgjedhës TEST për mirëmbajtje dhe selektor për t’u përdorur ekskluzivisht nga zjarrfikësit 0-AUTO-MANUAL.
• Procedurat e funksionimit në modalitetin e sigurt në rast të dështimit të sondës së presionit diferencial dhe rivendosjen automatike të sistemit në rast dështimi.
• Lidhja e sinjaleve të statusit duke përdorur kontaktet e lirë të energjisë (FAULT, START dhe FIRE AKTIVATION) dhe lidhje me sistemet BMS nëpërmjet RTU Modbus për monitorimin e pajisjeve.
• Kujtesa e gjendjes së fundit të aktivizimit për siguri më të madhe, e rivendosur nga zgjedhësi RESET në panelin e kontrollit ose me sinjal të jashtëm.
• Lidhje e jashtme për përdorim të përditshëm të ventilimit nëpërmjet aksesorit SI-CALENDAR.
• Këllëf metalik me kyç me çelës dhe me mbrojtje IP66.
• I aftë për të menaxhuar motorët asinkron, IPM ose RM.
• Gati për të operuar dhe kryer funksionin e tij të kontrollit të presionit.
• Duhet të lidhen vetëm furnizimi me energji elektrike, ventilatori impulsiv dhe sinjali i zjarrit.
• Diapazon të ndryshëm të tensionit në hyrje dhe fuqi sipas kërkesës.
• Kontroll i integruar i kapakut të motorizuar me detektor tymi (Përputhshëm me DAMPER BOX SMART).

Opsione:
• BOXSMART EC: panel kontrolli për një ventilator motori EC.
• BOXSMART: kuti kontrolli për një ventilator.
• BOXSMART II: panel kontrolli me ventilator rezervë.
• BOXSMART FLAP: panel kontrolli me ventilator damper.

BOXSMART
Control panel for a fan

The BOXSMART control panel includes:
• Variable frequency drive programmed at 50 Pa and highly accurate differential pressure probe.
• External connection for the control panel to be used exclusively by firefighters.
• Magnetic thermal switch.
• Status indicator lamp: Ready, Alarm, Fire and Run.
• Built-in control panel with TEST selector for maintenance and selector to be used exclusively by firefighters 0-AUTO-MANUAL.
• Operating procedures in safe mode in the case of failure of the differential pressure probe and automatic reset of the system in case of failure.
• Connection of status signals using free power contacts (FAULT, START and FIRE ACTIVATION) and connection to BMS systems via RTU Modbus for monitoring the equipment.
• Memory of the last activation state for greater security, resettable from the RESET selector on the control panel or by external signal.
• External connection for daily ventilation use through SI-CALENDAR accessory.
• Metal casing with lock with key and with IP66 protection.
• Capable of managing asynchronous motors, IPM or RM.
• Ready to operate and perform its function of pressure control.
• Only the power supply, the impulsion fan and the fire signal need to be connected.
• Different input voltage ranges and power on demand.
• Integrated control of motorized flaps with smoke detector (Compatible with DAMPER BOX SMART).

Options:
• BOXSMART EC: control panel for an EC motor fan.
• BOXSMART: control box for a fan.
• BOXSMART II: control panel with backup fan.
• BOXSMART FLAP: control panel with damper fan.