Telefononi në
0692079503
E Hene - E Premte
08:00-16:00
E Shtune
08:00-14:00
KUSHTET E SHITJES
1. TE PERGJITHSHME Porositë që i bëhen Tirana Teknologji, sh.p.k., nënkuptojnë pranimin e të gjithave dhe e çdo njërit prej kushteve të mëposhtme të shitjes. Në rast se ekzistojnë kushte blerjeje nga ana e klientit të ndryshme nga tonat, këto duhet të jenë paraprakisht të pranuara me shkrim nga drejtuesit e firmës. Në rast mosmarrëveshjeje, kushtet tona të shitjes janë të vlefshme mbi ato të klientit. 2. ÇMIMET Çmimet janë të shprehura në Euro, me taksa dhe TVSH të përfshira dhe të llogaritura pa transport. 3. POROSITË Është shumë e rëndësishme, për të evituar keqkuptimet, që porositë të konfirmohen me shkrim dhe me referenca të sakta. Porositë që bëhen me telefon ose me gojë, duhet të konfirmohen edhe nëpërmjet E-mail-it. 4. KOHA E DORËZIMIT TË POROSISË Koha e dorëzimit, edhe sikur të jetë e pranuar me shkrim nga firma jonë, është gjithmonë orientuese. Vonesat e mundshme të dorëzimit nuk mund të jenë objekt reklamimesh ekonomike. 5. ANULLIMET E POROSIVE Të gjitha anullimet e porosive, duhet të jenë të pranuara prej nesh. Nuk mund të anullohen porositë e paisjeve ose materialeve jashtë standardit dhe pak të përdorshëm ndërkohë që ka filluar fabrikimi i tyre. 6. KTHIMET Me t’u fabrikuar ose dorëzuar materiali, nuk pranohen kthime të tij pa konfirmimin me shkrim të firmës sonë. Në të gjitha rastet e kthimeve, transporti i materialit deri në magazinën tonë, shkon për llogari të klientit. Dokumenti i abonimit të shumës që i korrespondon materialit të kthyer, i dorëzohet klientit menjëherë pasi bëhet rivlerësimi i tij në prani të klientit. 7. TRANSPORTI Të gjitha mallrat transportohen për llogari dhe me siguracion të klientit. Nëqoftëse karakteristikat e transportit kërkojnë një ambalazhim special, ky do të jetë i përshkruar dhe do t’i faturohet në formë të veçantë klientit. 8. KUSHTET E PAGESËS Porositë e realizuara nga persona ose ndërmarrje, duhet të likujdohen në momentin e dorëzimit të mallit. Për porositë e veçanta, pagesa bëhet paraprakisht. Për kushte të veçanta pagesash lidhet një kontratë paraprake e firmosur nga drejtuesit e firmës. Për çdo mosmarrëveshje, palët e interesuara do t’i drejtohen gjykatës së Tiranës. 9. MOSPAGESA Shtyrja e afatit të pagesës, nuk pranohet, përveçse një marrëveshjeje dypalëshe. Në rast se pranohet kjo shtyrje, klienti do të marrë përsipër të gjitha shpenzimet që rrjedhin prej saj. VEREJTJE Këto kushte shitjeje mund të pësojnë modifikimeve të mundshme pa lajmërim paraprak.
Icon